16512

شرایط خرید از ناب مال

شرایت استفاده از ناب مال قیمت محصولات به روز محاسبه میشود (توجه داشته باشید به روز محاسبه میشود) حتی اگر پرداخت را انجام داده باشید در غیر این صورت اگر دوطرف معامله باهم توافق نداشته باشند وجه پرداختی به حساب شما برگشت داده خواهد شد